Priser

Løbende betalinger for fjernvarmelevering fra 1. juni 2017:

 

Faste bidrag (Abonnements- + Effektbidrag)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Abonnementsbidrag, pr. år

960,00

1.200,00

Effektbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR-oplysninger. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal

 

 

 

0- 100 m2 opvarmet areal, pr. m2

21,23

26,54

 

100- 200 m2 opvarmet areal, pr. m2

19,62

24,53

 

200- 1000 m2 opvarmet areal, pr. m2

18,00

22,50

 

Over 1.000 m2 opvarmet areal, pr. m2

13,70

17,13

 

 

 

 

 

Forbrugsbidrag

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Forbrugt energi (varme), pr. MWh

248,00 

310,00 

 

I varmeværkets ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” pkt. 3.3 står, at dimensionering og regulering af ejendommens varmeinstallation skal være således, at fjernvarmevandet afkøles til minimum 35 grader C.

Er afkølingen af det modtagne vand under 26° i gennemsnit på årsbasis, vil der blive opkrævet et tillæg på 2% af det målte forbrug pr. grad under denne grænse.

 

 

Betalingsbetingelser:

Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves forud i 8 lige store acontorater efter budgetteret forbrug, og opgøres efter udgangen af maj måned på basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning.

Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, udbetales det overskydende beløb via PBS eller pr. check.

Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura/girokort.

 

 

Renter:

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.

 

 

Gebyrer m.m. (fjernvarmeværket anvender Energitilsynets standardgebyrer):

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Rykkerskrivelse

100,00

100,00 (momsfri)

Inkassomeddelelse

100,00

100,00 (momsfri)

Lukkebesøg

375,00

375,00 (momsfri)

Genoplukning inden for normal åbningstid

375,00

468,75

Fogedforretning, udkørende (1)

330,00

412,50

Selvaflæsningskort, rykker

65,00

81,25

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

65,00

81,25

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

270,00

337,50

(1) Der er tale om fjernvarmeværkets interne omkostning er i forbindelse med en ud kørende fogedforretning. Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

 

 

Depositum

Fjernvarmeværket stiller krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på det depositum, der opkræves hos forbrugeren, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.

I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter samt almindelige bestemmelser for fjernvarme levering.

 

 

Vedtaget af bestyrelsen i Jelling Varmeværk d. 3. maj 2017

Anmeldt til Energitilsynet maj 2017