Almindelige bestemmelser

1.

GYLDIGHEDSOMRÅDE OG  DEFINITIONER M.V.

1.1

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Jelling Varmeværk a.m.b.a. i del følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende kaldet FORBRUGEREN.

 

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som Værket og andelshavere og ikke-andelshavere med et direkte kundeforhold som forbrugeren.

1.2

Hvor det er teknisk gennemførligt, det vil sige, hvor der til den enkelte forbruger forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af Værket, kan betaling for varme ske i et direkte kundeforhold mellem Værket og forbrugeren, uanset om forbrugeren er ejer, andelsbolighaver eller lejer.

 

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer, når der er etableret et direkte kundeforhold mellem Værket og lejer/andelsbolighaver. Såfremt der ikke er etableret et direkte kundeforhold mellem Værket og lejer/andelsbolighaver, hæfter ejeren af ejendommen for alle løbende betalinger, og øvrige leveringsforhold mellem ejer og dennes lejere er Værket uvedkommende.

1.3

Det retlige forhold mellem Værket og forbrugeren er foruden gennem vedtægterne for Værket og ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” reguleret gennem ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” og de for Værket gældende tariffer.

 

 

2.

ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

2.1

Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren/ejerne af ejendommen.

2.3

FORBRUGEREN stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres Værket let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.

2.4

Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på forbrugerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler FORBRUGEREN.

2.5

 

 

 

FORBRUGEREN skal tåle, at der føres fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Kun i særlige tilfælde kan VÆRKET yde ulempegodtgørelse.
VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet.
VÆRKET er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.
Hvis FORBRUGEREN ønsker at foretage til- eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger, til forsyning af andre fjernvarmeforbrugere er til hinder derfor, skal VÆRKET udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer, med mindre der er ydet ulempegodtgørelse for ledningernes tilstedeværelse. FORBRUGEREN er i alle tilfælde forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen

2.6

Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.

2.7

Såfremt VÆRKET finder det fornødent i de pkt. 2.5 og 2.6 angivne tilfælde, skal VÆRKET være berettiget til at fordre tinglyst deklaration til sikring af værkets ret. Omkostningerne herved betales af VÆRKET.

 

Tilslutningsafgift

2.8

FORBRUGEREN betaler tilslutningsafgift for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres.

2.9

Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af VÆRKET. På værkets foranledning skal FORBRUGEREN meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af afgifter.

2.10

Såfremt der foretages ændringer i ejendommen, som har indflydelse på beregning af tilslutningsafgiften, har FORBRUGEREN pligt til inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til VÆRKET. Dette kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsafgift. VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.

 

Stikledning/stikledningsafgift

2.11

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen".

 

FORBRUGERENS betaling for etablering af stikledningen fremgår af værkets tarif. VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med FORBRUGEREN, dog med hensyntagen til tekniske forhold i hoved- og fordelingsnettet.

2.12

Stikledningen afsluttes, hvor andet ikke er aftalt, umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen incl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

2.13

VÆRKET etablerer fælles stikledning til flere ejendomme, såfremt værket finder det hensigtsmæssigt.

2.14

Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres dette af VÆRKET for FORBRUGERENS regning

2.15

Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af værket. Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etablering af en ny stikledning.

2.16

VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på forbrugerens ejendom.

 

Ejerskifte

2.17

 

Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskifte skal hovedmaleren aflæses og meddelelse herom skal tilgå VÆRKET senest 8 dage for ejerskifte.
Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler indtil ejerforholdets ophør, jfr.6.9 og skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET.

2.18

Gældende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel kontrolkort kan rekvireres på VÆRKET.

2.19

 

Efter at den periode, i hvilken FORBRUGEREN har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet VÆRKET, er udløbet, kan udtrædelse af VÆRKET finde sted ved opsigelse med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

2.20

På udtrædelsestidspunktet forpligter FORBRUGEREN sig til at betale:

 

a.

Afgifter i henhold til årsopgørelse.

 

b.

Skyldige afgifter.

 

c.

Et belob til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET

 

d.

Værkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de VÆRKET tilhørende ledninger på forbrugerens ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsyning.

 

Endvidere kan opkræves:

 

e.

 

 

Andel af anlægs- og renoveringsudgifter der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end 2-arsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå VÆRKET foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som forbrugerens andel af værkets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Forbrugerens andel af værkets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende forbrugers andel af værkets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

2.21

En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel af værkets formue.

2.22

Ledninger, der forsyner naboejendomme, fjernes ikke. og den udtrædende skal tåle, at der på ejendommen tinglyses deklaration til sikring af ledningers fortsatte forbliven, eftersyn og reparation.

 

 

3.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG

3.1

Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet.

3.2

Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller vandspild af fjernvarmevand fra anlægget.

3.3

Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet nedkøles til en temperatur under 35 grader, (gennemstrømningsvandvarmer er ikke tilladt).

3.4

 

FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENS regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

3.5

Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør eller fjernvarmeinstallatør.

3.6

 

 

Værket har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Værket forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forud gående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. 
Kortvarige nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. 
I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervs-drivende er VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETS side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.

3.7

 

VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for VÆRKETS kontrol.
VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8

Værkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

3.9

Værkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.

3.10

FORBRUGEREN er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver beskadigelse af værkets ejendom, som ikke skyldes almindelig slidtage.
FORBRUGEREN bør i egen interesse meddele sit forsikringsselskab, at ejendommen er fjernvarmeforsynet.

 

 

4.

TARIFFER

4.1

Afregning af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til gas- og varmeprisudvalget anmeldte tariffer.

4.2

FORBRUGEREN er forpligtet at anmelde VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

4.3

VÆRKET er forpligtet til at oplyse FORBRUGEREN om tariffer og om ændringer af disse.

 

 

5.

MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG.

5.1

VÆRKET leverer del for afregning mellem FORBRUGER og værk nødvendige måle udstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

5.2

Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET. Hovedmålere udskiftes efter nærmere - af VÆRKET - fastsatte regler.
VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.

5.3

Beskadigesen hovedmåler som følge af forhold, der ikke kan betegnes som almindelig slidtage, er FORBRUGEREN pligtig til at betale omkostningerne ved udbedringen.

5.4

Uden værkets godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.

5.5

Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

5.6

Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jfr. 3.9).

5.7

På værkets anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.

5.8

Modtager VÆRKET ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved værkets henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.

5.9

VÆRKET er berettiget til at opkræve et gebyr for aflæsninger, der ikke indleveres rettidigt. Disse gebyrer opkræves ved årsopgørelsen.

5.10

Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, beregnes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse her-med. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

5.11

VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet jfr.5.12).

5.12

Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse +/- 5%.
Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til en målerafprøvning af VÆRKET.

5.13

Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRU­GEREN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.

 

 

6.

BETALING M.V.

6.1

Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.
VÆRKET kan udskrive et antal a'conto-regninger. Antallet af rater fastsættes af VÆRKET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til a'conto fastsættelsen, kan VÆRKET vedtage at ændre de følgende a'contorater.
VÆRKET kan endvidere regulere a'conto-regninger i takl med omkostningsændringer.

6.2

Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen.

6.3

Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering, som er korrekt registreret. Hvis der konstateres et unormalt stort forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og eller fejlbetjening at varmeinstallationer, og dette IKKE kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, kan der, såfremt VÆRKET anser del for rimeligt, indrømmes en reduktion pr. kulance, baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug.

6.4

Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betalingen senere, er FORBRUGEREN forpligtet at betale et restancegebyr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET.

6.5

Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender VÆRKET en erindrings skrivelse, hvor det fremgår:

 

-

at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste årsopgørelse vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr,

 

-

at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til incasso, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET,

 

-

at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til VÆRKET i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalings ordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

6.6

Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår

 

-

at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt

 

-

at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive af brudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositurn eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller

 

-

at der træffes aftale om betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.

 

Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN.

6.7

Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN, at afbryde forsyningen, såfremt betaling af restancen ikke opnås ved besøget. Eventuelle følger af afbrydelse af varmeforsyningen er VÆRKET uvedkommende.

6.8

Forsyningen kan genoptages når

 

-

restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukning, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt,
eller

 

-

der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug jfr. 6.3), 
eller

 

-

der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

6.9

Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil leveringsforholdet afbrydes eller overgår til ny ejer efter meddelelse om ejerskifte, jfr. 2.17.

 

 

7.

IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

7.1

Nærværende ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” er vedtaget af bestyrelsen og anmeldt til gas- og varmeprisudvalget.

7.2

VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

 

 

Jelling den 26. januar 1987.

Freddie Hummel

 

Otto Sørensen

 

Silas Maigaard

 

Lars Fredslund

 

Anders Nielsen